938 93 06 17
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Educació Secundària Obligatòria (ESO)


Vilanova ESO

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa de formació acadèmica de 4 cursos de durada que realitza l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. En el nostre centre disposem de 2 línies d'ESO amb una oferta de 30 places concertades per la Generalitat de Catalunya a cadascun dels 8 grups.

És un ensenyament bàsic i obligatori que està estructurat en matèries comunes i matèries específiques d’opció (1r, 2n i 3r de manera quadrimestral; 4t de manera anual), a més de les hores complementàries. 

En una etapa tan important en el seu creixement personal i en la seva formació, prioritzem l’atenció i el seguiment de l’alumne/a mitjançant tutories individualitzades, la gestió de les emocions i sentiments, entrevistes amb les famílies, servei d’orientació acadèmica i professional (participació i xerrades d’ex-alumnes) i assessorament psicopedagògic.

 

QUÈ OFERIM?

Formació acadèmica:

A més de les matèries del currículum:

 • Diversitat d'optatives al llarg de l'escolarització obligatòria: introducció al Treball de laboratori, Teatre, Emprenedoria, Geografia, Robòtica, Fem de periodistes, Cultura clàssica, Filosofia, Cultura científica, Economia, Llatí,...
 • Optatives a 4t d’ESO: el centre proposa itineraris que garanteixen a l’alumnat una bona preparació acadèmica i professional.
 • Complementàries que fan especial incidència en un millor aprenentatge de les matèries instrumentals (Taller de llengua, als 4 cursos de l'ESO, i Recursos matemàtics, a 1r i 3r d'ESO), en una millor expressió de la llengua anglesa (a 2n ESO i 3r ESO), en un millor domini competencial de l'àmbit científic (taller científic de 4t d'ESO) i una millor comprensió de la Geometria (a 3r ESO).
 • Activitat de natació, com a matèria curricular obligatòria a 1r d'ESO.
 • Treball de Síntesi a 2n i 3r d'ESO, per tal de potenciar el treball cooperatiu.
 • Projecte de Recerca a 4t d'ESO, amb l’objectiu de fomentar la investigació.

Innovació pedagògica:

 • Projecte de matemàtiques Math Bits a 1r i 2n d'ESO, per aprofundir en el treball per competències i en les intel·ligències múltiples i per donar continuïtat a l’àmbit científico-matemàtic.
 • Projectes DFC (Design For Change) a 2n ESO, en què l’alumnat dissenya solucions a reptes concrets i desenvolupa competències com l’empatia, la creativitat, el treball en equip, el pensament crític, la comunicació,...
 • Implementació de l’àmbit lingüístic i cientificotecnològic a 1r d’ESO, potenciant el treball globalitzador i per projectes i treballant els ODS (els Objectius del Desenvolupament Sostenible), amb l’objectiu de conscienciar l’alumnat i de fer créixer el seu esperit crític i transformador de la realitat.
 • Metodologies innovadores, tenint en compte les Intel·ligències Múltiples: cultura de pensament, ABP (aprenentatge basat en problemes), projectes de comprensió, Aprenentatge Servei, projecte Kilpatrick,...).
 • Ús de metodologies que prioritzin la pràctica activa, que potenciïn les seves competències i habilitats i fent que l’alumne/a sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Gamificació per tal de motivar l’alumnat i com a eina d’avaluació.
 • Tallers interetapes a EI/EP/ESO en les tardes de la ciència i la English week, on tot l’alumnat aprèn i comparteix coneixements.
 • Servei Comunitari de Donació de Sang a 3r d'ESO, proporcionat pel Banc de Sang i Teixits de la Diputació de Barcelona.

Atenció a la diversitat:

 • L’alumne/a com a protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Recurs de dos professors/es dins l'aula o de grups reduïts d’aprenentatge
 • Desdoblaments o grups flexibles, en les matèries de Llengua Catalana (de 1r a 3r ESO), Matemàtiques (de 1r a 4t ESO), Llengua Anglesa (a 2n i a 3r ESO) i de Llengua Castellana (a 2n d'ESO).
 • Metodologies innovadores per poder donar resposta a les necessitats i capacitats de cada alumne/a.

Escola Multilingüe:

 • Auxiliar de conversa nadiu per millorar l'expressió oral i la comunicació en Llengua Anglesa.
 • Treball de Síntesi en llengua anglesa a 2n d’ESO, mitjançant unes colònies que tenen lloc al 2n trimestre.
 • Estades a Irlanda per als cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO.
 • Segona llengua estrangera (Francès), com a matèria optativa, a tots els cursos d'ESO.
 • Projecte d’intercanvi de correspondència amb dues escoles de parla francesa.
 • Preparació per a l’obtenció d’un títol oficial de francès, en finalitzar l’ESO.
 • Viatge de fi d'etapa (4t d'ESO) a París.
 • Batxillerat Dual. A partir de 3r d’ESO, el nostre alumnat pot iniciar el Batxillerat Dual, que suposarà l’obtenció d’una doble titulació en acabar el Batxillerat: l’espanyol i l’americà.

Metodologia TIC:

 • Ús de llibres digitals mitjançant l'ordinador portàtil de manera individual, com a eina d'aprenentatge.
 • Optativa d’Informàtica, una matèria que s'ofereix a l’alumnat de 1r i 4t d’ESO dins del currículum.
 • Implementació de la robòtica.
 • Entorn virtual d’aprenentatge.
 • Classroom.

A més...

 • Realitzem activitats culturals i sortides lúdiques.
 • Participem en projectes externs: Re@cciona, Buchenwald, Premi Menjallibres, Concurs Booktrailer...
 • Estem adherits al programa SALUT-ESCOLA, per donar resposta als/les alumnes en l'àmbit sanitari, afectiu i emocional.
 • Tenim consolidat el programa de Mediació i #aquiproubulling, per tal d’aconseguir un bon clima de convivència, treball i estudi i com un servei per afavorir un bon aprenentatge per a la vida.
 • Entenem l’avaluació com un procés d’aprenentatge i ens basem en l’observació dins de l’aula, en el desenvolupament de les competències i en el ritme de cadascú dels/les nostres alumnes.
 • Lliurem avaluacions de seguiment, av. trimestrals i l’av. ordinària (final), mitjançant informes qualitatius i que siguin una eina útil per a les famílies, per conèixer i fer el seguiment del procés d’aprenentatge del/la seu/seva fill/a.
 • Prioritzem la persona, mitjançant el Projecte Mirar-te en tota l’etapa, per tal de treballar la interioritat i les emocions pròpies.

Amb tot això volem aconseguir que el nostre alumnat:

 • sigui autònom, però també amb habilitats per treballar en equip.
 • tingui habilitats competencials.
 • desenvolupi un pensament crític.
 • sigui actiu, compromès amb el seu entorn més proper i es converteixi en transformador social.
 • sàpiga gestionar les seves emocions.

 

 

 
TOP